PRIVACYVERKLARING

Roos Boer | Succesvol Samen Verder | Succesvol Scheiden Het Gooi

Praktijk Het Gooi (Roos Boer | KernAanpak | Succesvol Samen Verder | Succesvol Scheiden Het Gooi), gevestigd te  BLARICUM, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
https://www.roosboer.nl en https://www.kernaanpak.nl en  https://www.succesvolscheidenhetgooi.nl

+31 6 28 53 42 50

Roos Boer is de Functionaris Gegevensbescherming. Zij is te bereiken via roos@roosboer.nl

Praktijk Het Gooi (Roos Boer | KernAanpak | Succesvol Samen Verder | Succesvol Scheiden Het Gooi), hierna te noemen: “PRAKTIJK HET GOOI”, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. PRAKTIJK HET GOOI verwerkt jouw persoonsgegevens omdat je gebruik maakt van onze diensten, op grond van een wettelijke plicht en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Zonder deze gegevens kunnen wij onze diensten niet uitvoeren. Persoonsgegevens die wij verwerken:

PRAKTIJK HET GOOI verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

PRAKTIJK HET GOOI neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van PRAKTIJK HET GOOI) tussen zit.

PRAKTIJK HET GOOI bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor jouw gegevens worden verzameld. PRAKTIJK HET GOOI dient daarbij wel rekening te houden met de aansprakelijkheid voor beroepsfouten. De verjaringstermijn hiervoor bedraagt twintig jaar.

PRAKTIJK HET GOOI deelt jouw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van onze diensten en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Dit geldt ook indien gegevens in het buitenland worden verwerkt. PRAKTIJK HET GOOI draagt er zorg voor dat dit alleen gebeurt in landen die adequaat zijn bevonden. Dit zijn EU-landen en landen die passende maatregelen hebben getroffen. PRAKTIJK HET GOOI blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

PRAKTIJK HET GOOI gebruikt op haar website slechts na jouw toestemming functionele, analytische en tracking cookies of vergelijkbare technieken. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan onze website wordt opgeslagen in de browser van jouw computer, tablet of smartphone. Cookies zijn noodzakelijk voor de werking van de website of noodzakelijk voor een dienst die je zelf hebt aangevraagd. PRAKTIJK HET GOOI maakt ook gebruik van cookies om de kwaliteit of effectiviteit van de website te bekijken. Bijvoorbeeld een cookie die wordt gebruikt om te zien hoe je door de website surft. Deze informatie kan PRAKTIJK HET GOOI gebruiken om haar website te verbeteren. Daarbij wordt geen grote inbreuk gemaakt op jouw privacy. PRAKTIJK HET GOOI zal deze gegevens niet gebruiken om bijvoorbeeld een profiel van jouw internetgebruik op te stellen. En zij zal deze informatie niet zomaar delen met andere bedrijven. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/wat-zijn-cookies/.

Op de website van PRAKTIJK HET GOOI zijn buttons opgenomen van Facebook, Instagram, YouTube, etcetera. Deze werken door middel van stukjes code die van hen zelf afkomstig zijn. Door middel van deze code worden cookies geplaatst die door deze bedrijven uitgelezen kunnen worden. Dankzij deze cookies kunnen ingelogde gebruikers van geselecteerde social media bepaalde inhoud van onze website direct delen. Voor onze website geldt dat er pas een social media cookie wordt geplaatst op het moment dat de button ook daadwerkelijk wordt aangeklikt. Voor de cookies die de social media partijen plaatsen en de mogelijke data die zij hiermee verzamelen, verwijzen wij naar de verklaringen die deze partijen op hun eigen websites daarover geven. Let op dat deze verklaringen regelmatig kunnen wijzigen.

PRAKTIJK HET GOOI kan je om toestemming verzoeken om je periodieke nieuwsbrieven te versturen. Deze toestemming kan door jou op ieder moment worden ingetrokken.

Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dat laatste kan nadat de wettelijke bewaartermijn is verstreken. Daarnaast heb je het recht om jouw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door PRAKTIJK HET GOOI en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van jou verwerken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. PRAKTIJK HET GOOI heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering of overdracht van jouw persoonsgegevens of een intrekking van jouw toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens of een dergelijk verzoek of intrekking met betrekking tot een minderjarige sturen naar het emailadres van ons bedrijf. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij je een kopie van jouw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, de MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), het paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van jouw privacy. Heeft je verzoek betrekking op een minderjarige dan verzoeken wij je tevens aan te geven op welke grond je tot het verzoek gerechtigd bent.

We reageren zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek. PRAKTIJK HET GOOI wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

PRAKTIJK HET GOOI neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via het e-mailadres van ons bedrijf.

PRAKTIJK HET GOOI behoudt zich het recht voor om deze privacyverklaring te wijzigen. Je wordt dan ook verzocht om van tijd tot tijd kennis te nemen van deze privacyverklaring van PRAKTIJK HET GOOI.

Blaricum, 10 november 2020
Call Now Button